Carbonhints Sera Gazı ve İklim Yönetimi Danışmanlığı

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ve Çevresel Performans Analizi

Carbonhints, tesisinizin sera gazı (GHG) emisyonları için Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik, Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ ve Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Hakkında Tebliğ uyarınca zorunlu raporlamaya tabi olup olmadığını belirlemek için danışmanlık sağlar.

Zorunlu raporlamaya tabi olan İşletmelere İR (izleme ve raporlama) sistemi için bir yol haritası geliştirilerek emisyon noktaları, emisyon kaynakları ve kaynak akışları belirlenir. Yapılan çalışmalara ve ilgili mevzuata uygun olarak tesise özgü İzleme Planı hazırlanır ve gerekli olduğunda değişiklikler veya iyileştirmeler yapılarak İzleme Planı güncellenir. Her yıl hazırlanan İzleme Planına uygun olarak yıllık Emisyon Raporu hazırlanır ve sunulur.

 

Neler Yapıyoruz ?

İzleme Planı Hazırlanması

Mevzuata uygun olarak tesise özgü İzleme Planı oluşturulur ve onaylanmak üzere Bakanlığa entegre çevre sistemi üzerinden gönderilir.

İzleme Planının Bakanlık tarafından onaylanması

Bakanlık tarafından yapılan bildirimlere istinaden gerekli düzeltmeler yapılır ve izleme planı tekrar Bakanlık onayına sunulur. İzleme Planı tekrar kontrol edilerek Bakanlık tarafından onaylanır.

İzleme Planı Güncellenmesi / Revize edilmesi
İzleme Planı aşağıdaki durumlarda revize edilir:

a) Yeni faaliyetler eklenmesi
b) Bakanlığın işletmeden izleme planını değiştirmesini talep etmesi.
c) Tesis kategorisinde değişiklikler olması.
ç) İşletmenin, düşük emisyonlu tesis olarak değerlendirilmesi ile ilgili değişiklikler olması.
d) Emisyon kaynaklarında değişiklikler olması.
e) Emisyonları hesaplamak için kullanılan yöntemlerde değişiklik olması.
f) Uygulanan kademede değişiklik olması.
g) Büyük ve küçük kaynak akışlarının eklenmesi.
ğ) Mevcut büyük, küçük veya önemsiz kaynak akışları sınıflandırmasında değişiklik olması.
h) Emisyon verileri üzerinde doğrudan bir etkisi olan yeni yöntemlerin kullanılması veya örnekleme, analiz, kalibrasyona yönelik yöntemlerde değişiklik olması.

Kaynak Akışlarına ait Yıllık Emisyon Hesaplamalarının Yapılması

İzleme Planında tanımlanan her bir kaynak akışı için faaliyet verileri işletmeden temin edilir. Hesaplama faktörleri seçilen kademeye uygun olarak İR Tebliğ, Ulusal Envanter (NIR) veya analiz yöntemi kullanılarak belirlenir. Kaynak akışları emisyon hesaplamaları yapılır.

Emisyon Raporunun Hazırlanması

Entegre çevre sistemi üzerinden yapılan hesaplamalar doğrultusunda emisyon raporu doldurulur ve doğrulanmak üzere doğrulayıcı kuruluşa gönderilir. Doğrulanan emisyon raporu entegre çevre sistemi üzerinden Bakanlığa gönderilir.